Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov zákazníkov - všeobecné informácie. 

Internetový obchod www.hracky-hry.eu Vám ďakuje za prejavenú dôveru a zaväzuje sa, že vykoná všetky opatrenia a potrebné kroky aby bezpečne chránil Vami poskytnuté dáta, ktoré museli byť uvedené pre realizáciu Vašej objednávky.

• Za žiadnych okolností prijaté dáta neposkytujeme tretím stranám. Ich uloženie je realizované v zabezpečenej databáze s autorizovaným prístupom. 

• Pracovníci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi. Aby sme boli schopní zabezpečiť služby na profesionálnej úrovni, s ktorými chceme, aby ste boli spokojní, potrebujeme niekoľko informácií. 

• Pri nákupe na www.hracky-hry.eu nie je nutná registrácia, svoje údaje zadávate pri objednávke jednorázovo. 

• Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky (zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie v rozpise činností) 

• Nezneužívame Vaše telefónne číslo pre marketingové účely, kontaktujeme Vás výhradne len v spojitosti s vybavením a doručením objednávky, prípadne reklamácie ak ste ju uplatnili. 

• Neposielame nevyžiadané e-maily. Vašu emailovú adresu používame k zaslaniu potvrdenia o prijatí objednávky, statusoch jej spracovania a expedície. 

• Ak sa stanete zákazníkom internetového obchodu www.hracky-hry.eu, dávate už pri registrácii súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané. Pravidlá zaobchádzania s týmito informáciami sú popísané v tomto dokumente. Ochrana osobných údajov zákazníkov - podrobné informácie Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov 

1. Prevádzkovateľ internetového objednávkového systému www.hracky-hry.eu 

Jozef Dudžák, Letná 3370/21, 028 01 Poprad, Slovenská Republika, IČO: 17111374, DIČ: 1020727444, IČ DPH: SK1020727444

2. Účel spracúvania osobných údajov 

• Uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorý sa nachádza na internetovej stránke www.hracky-hry.eu 

• Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. 

• Vedenie evidencie zákazníkov 

• Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii 

• Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru. 

• Potvrdenie prijatia a akceptácie objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného tovaru - systémom e-shopu, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. 

3. Zoznam získavaných osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára 

Spotrebiteľ: meno, priezvisko, adresa bydliska (mesto, ulica, číslo domu, PSČ), štát, e-mail, telefónne číslo Firemné objednávky: názov firmy, adresa spoločnosti, telefón, email, štát, IČO, DIČ, IČ DPH 

4. Nutnosť poskytnutia osobných údajov 

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky. 

5. Poskytnutie údajov tretím stranám 

Osobné údaje sú prevádzkovateľom poskytované týmto spoločnostiam : 

• Slovenská pošta, a.s., Rozsah poskytovaných údajov za účelom doručenia - meno príjemcu, adresa doručenia a celková cena objednávky v prípade platby na dobierku. 

6. Zverejnenie údajov 

Prevádzkovateľ Jozef Dudžák získané osobné údaje v žiadnom prípade nezverejňuje. 


7. Likvidácia osobných údajov 

Prevádzkovateľ Jozef Dudžák získané osobné údaje uchováva v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 431/2000 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. 

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby 

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať: 

• Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov. 

• Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje. 

• Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. 

• Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. 

• Likvidáciu jej osobných údajov Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z § 17 zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na našej elektronickej adrese info@hracky-hry.eu písomne, alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa: Jozef Dudžák, Letná 3370/21, 058 01 Poprad. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia. 

9. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 

10. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. 

11. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

12. Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov 

• Za nepravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov 

• Správnosť a aktuálnosť osobných údajov zabezpečuje prevádzkovateľ. 

• Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak. 
 

Copyright © 2016 Všetky práva vyhradené. Hracky-hry.eu Realizácia: MF studio